Regulamin

§1 Właścicielem i administratorem serwisu www.pifis.pl, świadczącym za jego pośrednictwem usługi jest Polski Instytut Fizjoterapii i Sportu z siedzibą w Częstochowa przy ul. Jasnogórska 75, pod numerem NIP: 5741991512, REGON: 381022845 (zwany dalej „PIFiS”). §2
Postanowienia ogólne
 1. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
  - adres pocztowy: ul. Jasnogórska 75, 42-200 Częstochowa;
  - numer telefonu: tel.: +48 500 600 950;
  - adres poczty elektronicznej: info@pifis.pl;
 2. Na stronie sprzedawane są kursy, szkolenia oraz materiały edukacyjne i reklamowe.
 3. Do skutecznego złożenia zamówienia niezbędne jest posiadanie aktywnego adresu e-mail, dostępu do sieci Internet oraz urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 4. Ceny wszystkich widocznych na stronie produktów są ceną brutto oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.
 5. Ceny widniejące na stronie internetowej, jak również opisy produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 6. Cena podana przy każdym produkcie jest obowiązująca do czasu wyczerpania ilości dostępnych sztuk.
 7. Ceny podane przy każdym produkcie, jeżeli wymagają przesyłki, obejmują koszty transportu.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen produktów prezentowanych na stronie internetowej, wycofania produktów, zamieszczania informacji o nowych produktów, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych bądź wprowadzenia w nich zmian, przy czym takie zmiany nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży produktów przed dokonaniem zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 9. Sprzedający oświadcza, że sprzedawane za pośrednictwem produkty posiadają wszelkie wymagane przez polskie prawo atesty. Właściwości, cechy szczególne i przeznaczenie produktów opisane zostały na stronie internetowej.
 10. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty prezentowane na stronie internetowej pokrywały się z bieżącymi stanami dostępnych sztuk Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego. Sprzedający może zwolnić się ze zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tą samą cenę, informując Kupującego na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, za zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego (art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 02 marca 2000 r. - o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną prze produkt niebezpieczny (t.j. Dz.U. 2012.1225). W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Sprzedającego z powodu niedostępności produktu, Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy (zgodnie z § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu), zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 11. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba produtków, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te produkty, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa w ustępie niniejszym, Sprzedający zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji. O odstępstwach w stosunku do zasady powszechności, o których mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, Sprzedający informuje na stronie internetowej.
 12. Do złożenia zamówienia na stronie internetowej konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
 13. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością strony internetowej mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez PIFiS prowadzącą stronę internetową roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.
§3
Transakcja
 1. Zamówienia na stronie internetowej PIFiS można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy.
 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
 3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 4. Sprzedający potwierdzi Kupującemu zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku - o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).
 5. Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.
 6. Sprzedawca przekazuje potwierdzenie (o którym mowa w § 2 ust. 4 i 5 Regulaminu) Kupującemu będącemu konsumentem:
  - w przypadku umowy zawartej na odległość - utrwalone na trwałym nośniku.
 7. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy.
§4
Płatność
 1. Na stronie internetowej PIFiS możliwa jest płatność przelewem na konto bankowe.
 2. Przelew na konto bankowe - przelewając pieniądze za pomocą systemu PayU (za pomocą kart płatniczych), przelewu tradycyjnego lub przelewu internetowego. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i uznaniu konta PIFiS w serwisie PayU.
 3. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto PIFiS w serwisie PayU (w przypadku płatności przelewem na konto).
§5
Dostawa
 1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli miałoby nastąpić odstępstwo od tej zasady, będzie ono wyraźnie zaznaczone na stronie internetowej.
 2. Czas wysyłki, jeżeli produkt wymaga dostawy, jest oznaczony na stronie internetowej PIFiS i wynosi 1-2 dni roboczych, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy z dnia 18 stycznia 1951 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 90), przy czym do dni roboczych nie wlicza się sobót. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dostawa produktu nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu strony internetowej. W przypadku niemożliwości dostawy produktu w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Maksymalny czas potwierdzenia dostawy wynosi 2 dni robocze.
 3. Dostawa produktu realizowana jest wybraną przez Sprzedającego firmą kurierską. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany firmy kurierskiej, także po zawarciu umowy z Kupującym.
 4. W momencie przekazania produktu firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości SMS na numer podany w zamówieniu. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową oraz poprzez link znajdujący się w e-mailu potwierdzającym zamówienie.
 5. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia produktu należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany produkt, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden produkt, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy produkt znajdzie się ponownie w magazynie PIFiS i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, po wymienianie produktu na nowy zostanie on wysłany do Kupującego na koszt Sprzedającego.
 6. W przypadku stwierdzenia wady produktu w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w § 6 niniejszego regulaminu pt. „Reklamacje i zwroty”.
 7. W momencie przyjęcia produktu Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.
§6
Odstąpienie od umowy
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. - o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827) Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
 2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: Dział Reklamacji Polski Instytut Fizjoterapii i Sportu, ul. Jasnogórska 75, 42-200 Częstochowa; może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres info@pifis.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. Artykuł 61 k.c. stosuje się wprost.
 3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (do pobrania również ze strony internetowej) są przekazywane Kupującemu w formie elektronicznej (jako załącznik do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).
 4. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. - o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 5. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy produkt musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do produktu), nie może nosić śladów użytkowania, a opakowanie produktu nie może zostać rozerwane. W przypadku rozerwania zewnętrznego opakowania produktu Kupujący przed dokonaniem jego zwrotu zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia produktu do wysyłki. Do zwracanego produktu należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy przykleić na zewnątrz opakowania tak, aby Sprzedający miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki.
 6. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Towar może zostać zwrócony przy pomocy poczty bądź firmy przewozowej, przy czym koszty zwrotu towaru uzależnione są od jego ilości i cennika stosowanego przez wybranego przewoźnika. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie. PIFiS nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 7. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy.
 8. Jeżeli dostarczony produkt jest niekompletny, ma rozerwane zewnętrzne opakowanie bądź nosi ślady korzystania Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub do obniżenia zwracanej ceny o koszt ponownego przepakowania produktu (o którym mowa w ust. 5 powyżej) lub o cenę zużytego bądź uszkodzonego produktu.
 9. Z zastrzeżeniem ustępu poprzedzającego, w przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci Kupującemu uiszczoną przez niego cenę sprzedaży na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
 10. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 5 ust. 9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie Sprzedawcy wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedawca zaoferował Kupującemu odbiór rzeczy.
 12. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego.
 13. Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru oraz o obowiązku poniesienia przez Kupującego bezpośrednich kosztów zwrotu towaru w razie odstąpienia od umowy.
 14. W przypadku zapisu na kurs oraz rezygnacji z niego:
  - kupującemu przysługuje zwrot 100% wpłaconej kwoty jeżeli do rozpoczęcia kursu zostało więcej niż 14 dni roboczych,
  - kupującemu przysługuje zwrot 50% wpłaconej kwoty jeżeli do rozpoczęcia kursu zostało mniej niż 14 dni roboczych natomiast więcej niż 7 dni roboczych,
  - kupującemu nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty jeżeli do rozpoczęcia kursu zostało mniej niż 7 dni roboczych,
  - w przypadku przedstawienie zwolnienia lekarskiego istnieje możliwość przepisania uczestnika na kolejny wolny termin kursu jeżeli taki istnieje, w takim przypadku wpłacona kwota zostaje przeksięgowana na kolejny kurs.
 15. W przypadku odwołania kursu przez PIFiS:
  - kupujący otrzymuje zwrot 100 % wpłaconej kwoty
 16. W przypadku przeniesienia kursu przez PIFiS na inny termin:
  - kupujący otrzymuje zwrot 100 % wpłaconej kwoty bądź wpłacona kwota jest przeksięgowana na kolejny kurs, decyzje podejmuje kupujący.
§7
Reklamacje i zwroty
 1. Jeżeli po przejściu własności produktu na Kupującego stwierdzi on, że produkt posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może:
  - jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 221 § 1 k.c.) - złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady,
  - jeżeli nie jest konsumentem - złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.
 2. Wadliwy produkt zakupiony na stronie internetowej podlega reklamacji z zachowaniem terminów i warunków określonych odpowiednimi przepisami prawa. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie produktu na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie wraz z pisemnym opisem stwierdzonej wady oraz dowodem zakupu produktu na stronie internetowej. PIFiS nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. W razie uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Kupującemu udokumentowany koszt odesłania towaru, o którym mowa w niniejszym ustępie.
 3. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Rozpatrzenie reklamacji wymaga zbadania przez Sprzedawcę produktu, którego dotyczyć ma zgłoszona wada.
 4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania strony internetowej, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej. Reklamacje związane z usługą on-line (np. nieprawidłowo naliczone koszty dostawy lub nieprawidłowe produkty znajdujące się w koszyku, nieprawidłowe opisy produktów) można składać na piśmie drogą pocztową, pocztą elektroniczną bądź telefonicznie (dane kontaktowe podano w § 1 ust. 2 Regulaminu).
 5. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
 6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej jedynie w przypadku ich stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Kupującemu (o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-2 Regulaminu), zgodnie z art. 568 § 1 – 5 k.c. Kupujący, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 Regulaminu traci uprawnienia określone w art. 568 § 1 – 5 k.c., jeżeli niezwłocznie po stwierdzeniu wady nie zawiadomi Sprzedającego o tym fakcie (art. 563 § 1-2 i art. 564 k.c.).
 7. Za zarządzanie procesem reklamacji odpowiedzialny jest Dział Reklamacji.
§8
Postanowienia końcowe
 1. Wszystkie produkty i ich nazwy prezentowane na stronie internetowej są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Polski Instytut Fizjoterapii i Sportu danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 3. Polski Instytut Fizjoterapii i Sportu informuje, że dane osobowe Kupującego, który dokonał płatności za nabywane towary, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.
 4. Polski Instytut Fizjoterapii i Sportu informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu: skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres, obsługi reklamacji, a także pozyskania od Kupującego opinii na temat jakości obsługi na stronie internetowej PIFiS. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedawcę dane osobowe, do ich zmiany lub do całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.
 5. PIFiS szanuje prawa Kupujących do prywatności. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod adresem internetowym http://www.pifis.pl/pl/polityka-prywatnosci wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.
 6. Polski Instytut Fizjoterapii i Sportu informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Za zgodą Kupującego jego dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych, ofert marketingowych w formie newslettera. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Polski Instytut Fizjoterapii i Sportu dane osobowe, ich zmiany lub całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. - o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 8. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony internetowej zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 9. PIFiS nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa; tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych danych.
 11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu. Kupujący posiadający na stronie internetowej indywidualne konto zostaną poinformowani o dokonanej zmianie Regulaminu w przesłanej drogą elektroniczną korespondencji mailowej. Kupującemu przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie, w szczególności w razie braku akceptacji zmian wprowadzonych w Regulaminie.
 12. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym http://www.pifis.pl/pl/regulamin oraz w wersji pisemnej w siedzibie Sprzedawcy.
Newsletter
Zapisz się >
Polski Instytut Fizjoterapii i Sportu
Kontakt
ul. Moliera 2, 00-076 Warszawa
E-mail: info@pifis.pl Telefon: +48 500 600 950